Pwy di Pwy

Y Parchedig Aled D. Jones,
BA (LOND.), BD (CYMRU), MA (LOND.), MTH, TAR (STELL.)

imageBrodor o Frynaman, Sir Gaerfyrddin, yw Aled. Fe dderbyniodd ei addysg gynnar yn ysgolion cynradd Brynaman a Chefnbrynbrain ac Ysgol Gyfun Dyffryn Aman. Daeth i ymwybyddiaeth o ffydd yn ei arddegau a bu’n ffyddlon yn ei ymroddiad i’r Mission Hall, Cwmtwrch ac Eglwys Annibynnol Bethania, Rhosaman yn y blynyddoedd canlynol. Cwblhaodd Aled radd mewn Ieithyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL). Derbyniwyd ef yn ymgeisydd i’r weinidogaeth gan Gyfundeb Gorllewin Morgannwg, ac aeth yn ei flaen i astudio yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg yn Aberystwyth.

Treuliodd pum mlynedd fel gweinidog yn Eglwysi Annibynnol Crugybar, Rhydybont a Seilo, Llansawel, Sir Gaerfyrddin, cyn mentro i Ganada i fugeilio Eglwys Unedig Gymraeg Dewi Sant, Toronto. Aeth ymlaen i weinidogaethu yn Eglwys Unedig St. Luke’s ac Eglwys Gristnogol (Disgyblion Crist) Hillcrest, hefyd yn Toronto. Derbyniodd radd MA Prifysgol Llundain (SOAS) ar ôl ysgrifennu traethawd ymchwil ar agwedd yr eglwysi Cristnogol i AIDS yn Neheubarth Affrica.

Wedi pum mlynedd yng Nghanada, teithiodd Aled a’i deulu i Dde Affrica er mwyn iddo wneud efrydiau pellach ym Mhrifysgol Stellenbosch. Cwblhaodd radd MTh ar y Diwygiwr Martin Bucer a dysgu Hanes am gyfnod o ddwy flynedd mewn ysgol uwchradd leol. Ar ôl dychwel i Gymru, sefydlwyd Aled yn weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist yn Eglwysi Annibynnol Saron, Llangeler; Carmel, Prengwyn a Soar Penboyr.

Bu’r Parchedig Aled Jones yn Gyd-lynydd Hyfforddiant Coleg yr Annibynwyr Cymraeg yn Ne Cymru ers 2011. Mae ef yn gweithio gydag unigolion, eglwysi, cyfundebau a mudiadau Cristnogol eraill er hyrwyddo gwaith Eglwys Iesu Grist. Ym marn Aled, mae addysgu ac hyfforddi effeithiol yn angenrheidiol er mwyn hybu sgiliau, meithrin ffydd a dwysau hyder pobl y Ffordd i wynebu heriau ein hoes. Mae Aled a’i deulu wedi ymgartrefu ym mhentref Saron, yng ngogledd-orllewin Sir Gaerfyrddin.

Canolfan y De, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin SA31 1PZ. Ffôn: (01267) 229167, 07733 370560. E-bost: parch.aled@yahoo.co.uk

CV Parchedig Euros Wyn Jones Medi 2011

imageEnw: Y Parchg Euros Wyn Jones

Dyddiad Geni: 30 Tachwedd 1950

Cymwysterau:
Baglor Diwinyddiaeth (B.D) (2:1) 1975.
Tystysgrif Cwrs Ordeinio, Coleg Bala-Bangor (1977).
(Dwy flynedd 1975-77 M.Th ond heb ei gwblhau).
Penodi i fod yn Athro Athrawiaeth Gristnogol yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg ac Ysgol Diwinyddiaeth Prifysgol Cymru Aberystwyth-Llambed 1992 – 2010.
Ail gofrestru Ôl-radd Ph.D fel aelod Staff yno – ond heb gwblhau.

Profiad a swyddi blaenorol:
Gweinidog Henllan Amgoed 1977-1983; Porthaethwy a Llangefni 1983-1992.
Cyfarwyddwr Hyfforddi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a Chydlynydd y Gogledd 1992-2011.
Arholwr Allanol i Gyrsiau Allanol Congregational Federation (achredwyd gan Lambed).
Dysgu Groeg y TN a Diwinyddiaeth Cenhadaeth yn rhan-amser i Brifysgol Bangor (yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg) am 4 blynedd.

Pynciau a ddysgwyd:
Athrawiaeth Gristnogol; Hanes Esboniadaeth Feiblaidd; Groeg y Testament Newydd; Astudiaethau Bugeiliol; Hanes a Diwinyddiaeth y Genhadaeth Gristnogol.

Meysydd ymchwil:
i. Hanes Esboniadaeth Feiblaidd
ii. Yr Eglwys Fore ac Athroniaeth Groeg
iii. Eglwys a’i Gweinidogaeth
iv. Diwinyddiaeth a chenhadaeth

Cyhoeddiadau

(i) Llyfrau (mewn trefn gronolegol)

Pobl Dduw yn Perthyn, Llawlyfr Dosbarthiadau Oedolion 1994.

Ffydd i’n Dydd, Llangefni 2003 (Cyfieithiad o Instruction et Confession de Foy, John Calfin).

Gwybod y Geiriau ac Adnabod y Gair, Llawlyfr Dosbarthiadau Oedolion. 2006.

Cwestiynau Mawr Bywyd, Llawlyfr Oedolion, 2009/10.

Golygydd Diwinyddiaeth, cylchgrawn Adran Diwinyddiaeth Prifysgol Cymru, ers 2007.

(ii) Ysgrifau (Detholiad)

“Missiology and the Local Church”, International Congregational Journal, edit. Geraint Tudur a Gwyndaf Jones, Vol 2:1 2002

“John Calfin: Agweddau ar ei Ddylanwad ar Gymru”, Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, rhifyn 33, gol. John Gwynfor Jones, Caernarfon 2009

“Addoliad Trindodaidd”, Diwinyddiaeth, 1994

“Esboniadaeth Feiblaidd Peter Williams”, Diwinyddiaeth 1998

“John Calfin mewn Llenyddiaeth Ddiweddar”, Diwinyddiaeth 2010

Nifer helaeth o adolygiadau yn Y Tyst, Diwinyddiaeth, Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd a’r Traethodydd. 

Manylion Cyswllt

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

[t] 01248 372500

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin,
SA31 1PZ

[t] 01267 229167, 01559 370936
[e] aled@colegyrannibynwyr.cymru


>>> mwy

Facebook yma'n fuan ...

 

 

 

Lleoliad a Chyfarwyddiadau