Y Parchedig Euros Wyn Jones, B.D. (1950-2018)

Tristwch yw cyhoeddi marwolaeth sydyn Euros Wyn Jones, Cyfarwyddwr Coleg yr Annibynwyr Cymraeg. Bu Euros yn aelod ffyddlon a gweithgar o staff y Coleg ers 1992, a bu'n gyfrifol am hyfforddi ac addysgu cenhedlaeth gyfan o weinidogion, arweinyddion ac aelodau eglwysi Cymru.

Cynhelir yr angladd yng Nghapel Moreia, Llangefni, ar brynhawn Iau, 13 Rhagfyr am 3 o'r gloch.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i blant a theulu Euros yn eu hiraeth a'u galar.

Croeso i wefan Coleg yr Annibynwyr Cymraeg. Yma cewch wybodaeth am gwrs hyfforddiant Coleg yr Annibynwyr Cymraeg sydd wedi ei anelu at hyfforddi pobl i ddyfnhau eu ffydd a’u galluogi i wasanaethu eu heglwysi yn enw ein Harglwydd Iesu Grist yn llawnach. Yn bennaf oll, gwasanaethu aelodau eglwysi’r Annibynwyr yw amcan y cwrs, ond nid hyfforddiant cyfyngedig i un enwad neu sect ydyw. Yr ydym erioed wedi pwysleisio ehangder y weledigaeth sy’n codi o’n dealltwriaeth o natur yr eglwys. Yr eglwys leol o dan awdurdod yr Arglwydd Iesu Grist yw’r pwerdy sy’n arwain ac yn datblygu bywyd ysbrydol ei haelodau. Cyfrwng i gyflawni hynny yn fwy effeithiol yw’r cyrsiau hyn. Am hynny, drwy’r blynyddoedd yr ydym wedi cydweithio gydag aelodau o eglwysi’r Bedyddwyr, y Presbyteriaid a’r Methodistiaid er mwyn cyflawni’r nod.

Ceir manylion y cyrsiau a gynigir ynghyd â gwybodaeth am y camau y gellir eu dilyn yn y llawlyfr.

Newyddion

Manipur
Bu cysylltiad agos rhwng Cymru a Gogledd Ddwyrain India ers blynyddoedd lawer, yn enwedig rhwng Eglwys

Cliciwch yma i ddarllen mwy
>>> mwy

Canolfan Y Coleg Gwyn

Facebook

Facebook yma'n fuan ...

 >>> mwy

Eglwysi

Ebeneser, Rhos-meirch

Ebeneser, Rhos-meirch

Eglwys 2, Gwybodaeth yma'n fuan ...

Capel Newydd

Eglwys 4, Gwybodaeth yma'n fuan ...

Manylion Cyswllt

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

[t] 01248 372500

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin,
SA31 1PZ

[t] 01267 229167, 01559 370936
[e] aled@colegyrannibynwyr.cymru


>>> mwy

Facebook yma'n fuan ...

 

 

 

Lleoliad a Chyfarwyddiadau