Digwyddiadur

PREGETHU

Pwy? Peter Stevenson, awdur ‘Pregethu’
Peter Stevenson yw pennaeth Coleg Bedyddwyr De Cymru. Cyn dod i Gaerdydd yn 2011 roedd yn dysgu yng Ngholeg Spurgeon’s yn Llundain. Ochr-yn-ochr â dysgu, bu’n weinidog ar eglwysi lleol yn Llundain a Bedford. Yn bregethwr ei hun, bu Peter yn annog bobl i bregethu ers dros 20 mlynedd, a dyna’r profiad a dynnodd arno yn ei werslyfr diweddar. Gwelwch hefyd fideos ar bob pennod o’i lyfr ar y we: studyguide/preaching.hymnsam.co.uk . Mae’r llyfr ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Pryd? Dydd Llun Mehefin 18fed 2018 1pm-5pm
Ble? Coleg Trefeca, Aberhonddu LD3 0PP
I Bwy? Gweinidogion a phregethwyr lleyg
Beth? Gweithdy amrywiol yn seiliedig ar lyfr diweddar Peter ‘Pregethu’.
Sesiwn 1 - Beth yw lle’r bregeth mewn addoliad cyfoes? Pam pregethu?
Sesiwn 2 – Archwilio tri byd y testun – hanesyddol; bugeiliol; diwinyddol
Sesiwn 3 – Cynllunio pregeth (yn cynnwys gwaith ymarferol)

I gadw lle (a cinio os dymunwch) cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant, Delyth Oswy Shaw delyth@ebcpcw.org.uk 07986 932261 cyn 11.6.18

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

PREACHING

Who? Peter Stevenson, author of ‘Preaching’
Peter Stevenson is Principal of the South Wales Baptist College. Before moving to Cardiff in 2011 he taught at Spurgeon's College in London. Alongside teaching, Peter has served as a local church minister in Bedford, the West Midlands and in London. An active preacher himself, Peter has been encouraging people to preach for over 20 years, and that experience has shaped his recently published text book. See also videos linked to each chapter of the book on studyguide/preaching.hymnsam.co.uk. The book is available in Welsh and English.
When? Monday 18th June 2018 1pm-5pm
Where? Coleg Trefeca, Brecon LD3 0PP
Who for? Ministers & lay preachers
What? A workshop based on Peter’s recent book ‘Preaching’
Session 1 – Why bother with preaching?
Session 2 - Exploring the three worlds of the text
Session3 - Designing sermons ( including practical work)

To book your place contact the Training co-ordinator, Delyth Oswy Shaw delyth@ebcpcw.org.uk 07986 932261 before 11.6.18

For more details - click here


Delyth Oswy-Shaw
Cydlynydd Hyfforddiant – Training Co-ordinator
Cyfle arbennig! / A don’t- miss opportunity!

ARWAIN YN FFORDD CRIST

Mae’r eglwys angen arweinwyr- diwrnod i’ch hysgogi a’ch calonogi !
James Lawrence , Church Pastoral Aid Society
Pryd? Dydd Iau, Ebrill 12fed 10am – 4pm
Ble? Coleg Trefeca, Aberhonddu LD3 0PP
I Bwy? Gweinidogion, blaenoriaid, gweithwyr a rhai sy’n cynorthwyo arwain yn lleol
Cysylltwch i fwcio!

LEADING IN THE WAY OF CHRIST

The church needs leaders- a day to encourage and inspire!
James Lawrence , Church Pastoral Aid Society
When? Thursday 12th April 10am-4pm
Where? Coleg Trefeca, Brecon LD3 0PP
Who for? Ministers, elders, workers and others leading in the church locally
Get in touch for details and booking!

www.ebcpcw.org.uk
01248 370463 | 07986932261 | delyth@ebcpcw.org.uk
Y Coleg Gwyn, 6-8 Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd LL57 2EH


Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD
The Presbyterian Church of Wales, Tabernacle Chapel, 81 Merthyr Road, Whitchurch, Cardiff CF14 1DD
www.ebcpcw.org.uk


Ysgol Sadwrn Coleg yr Annibynwyr yn Noddfa, Bow St - 17 Mawrth rhwng 10.15yb a 3yp.

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

[t] 01248 372500

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin,
SA31 1PZ

[t] 01267 229167, 01559 370936
[e] aled@colegyrannibynwyr.cymru


>>> mwy

Facebook yma'n fuan ...

 

 

 

Lleoliad a Chyfarwyddiadau