Cyrsiau Pregethwyr ac Arweinwyr Addoliad

ANOGAETH I DDARLLEN
Ystyriwn anogaeth yr Apostol Paul i’w gydweithiwr ifanc, Timotheus, “Gwna dy orau i’th wneud dy hun yn gymeradwy gan Dduw, fel gweithiwr heb achos i gywilyddio am ei waith, yn ddiwyro wrth gyflwyno gair y gwirionedd”.


Yn yr hen gyfieithiad fel hyn y cyfieithir y cymal olaf:
“yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd”.
“be straightforward in you proclamation of the truth.” Yn ôl yr N.E.B.
“who correctly handles the word of truth”, yw cyfieithiad y New International Version.

Dyma wedyn yr hyn a gawn yn y Jerusalem Bible: “and has kept a straight course with the message of the truth”. Cysylltwn â’r adnod hon y geiriau hyn: “rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon i gymhwyso’r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist”. Effesiaid 4: 11-12.

O gyfuno’r adnodau hyn â’i gilydd daw natur y weinidogaeth yn amlwg. Gellir dweud yn ddibetrus mai rhan bwysig o waith y weinidogaeth yw addysgu: adeiladu aelodau eglwysig yn y ffydd.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy

PREGETHU O’R EFENGYLAU


“…GWELODD DUW YN DDA TRWY FFOLINEB YR HYN YR YDYM NI YN EI BREGETHU ACHUB Y RHAI SYDD YN CREDU.”

Dyma osod y gwaith o bregethu yn ei gyd-destun priodol ar y dechrau. Cyfrwng y mae Duw ei hun wedi ei ordeinio ydyw ac nid mater dewisol i’r eglwys a yw ei gyflawni a’i peidio. Yn sicr, nid oes gan y byd anghrediniol unrhyw ddiddordeb ynddo fel cyfrwng a bu’n hynod o fychanus ohono erioed. O ddyddiau Celsus yn yr ail ganrif, i’n dyddiau ni, bu pregethwyr a phregethu yn destun gwawd. Collasom ninnau ein hyder yn y cyfrwng. Heddiw, clywir cyhoeddi oedfaon o fawl heb bregethu – gyda’r pwyslais ar “dim pregeth.” Nid yw’r syndod clywed y byd anghrediniol yn bychanu’r cyfrwng, ond sefyllfa drist yw honno pan gywir eglwysi a Christnogion eu hunain yn dirmygu’r moddion hwn. Bradychu tlodi ein Cristionogaeth erbyn hyn a wna gosodiadau o’r fath. Fel dywedodd P T Forsyth, “A Christianity of short sermons, is a Christianity of short fibre, ” (Positive Preaching and the Modern Mind, 1907). Eto, dyma’r union gyfrwng mae Duw ei hun wedi ei ddewis a’i ordeinio i gyflawni ei bwrpas. Mae’r cyfrifoldeb yn disgyn arnom ni i fod yn gyfryngau yn ei law i gyflawni’r pwrpas hwnnw.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy

 

YR EGLWYS A’I CHENHADAETH

Tiwtor: Euros Wyn Jones.

 

Modiwl 20 credyd

Dulliau Asesu:

 

Dau draethawd hir 3500 o eiriau ar y canlynol:

Trafodwch Ddiwinyddiaeth a dulliau cenhadol yr apostol Paul a’u perthnasedd i’n dyddiau ni.

 

Ystyriwch bwysigrwydd ac arwyddocâd athrawiaeth y Drindod i’r genhadaeth Gristionogol.

Neu

Un traethawd hir 7000 – 8000 o eiriau ar bwnc y cytunir arno gyda’r tiwtor.

 

Y GENHADAETH

Gweithgarwch Dduw yw’r genhadaeth o’i dechrau i’w diwedd. Ef yw’r Alpha a’r Omega, “yr hwn sydd a’r hwn oedd a’r hwn sydd i ddyfod” (Datg. 1:4). Yn ei law ef y mae’r awenau, ei ewyllys a’i fwriad ef yw’r grym gweithredol. Nid yw wedi dirprwyo ei waith i neb arall, nac wedi dechrau ar y gwaith a gadael i eraill ei gwblhau.

 

Wrth anfon yr Ysbryd oddi wrth y Tad a’r Mab y mae wedi gwneud yn amlwg mai Ef sy’n dal yr awenau. Yn ei ddwylo Ef y maent a neb arall (W. Anderson, Towards a Theology of Mission).

 

Dyma’r “missio Dei”. Gair Lladin wrth gwrs, yn golygu “anfon” neu “bwrw allan” – “mission” yn Saesneg. O’r gair “cennad” y cawn y gair “cenhadaeth”, a’i ystyr yw “negesydd”, “llatai”, “herald”. Felly y mae William Salisbury yn cyfieithu y gair Groeg, apostolos gan gadw yr ystyr, “un wedi ei anfon”:
“nyd yw’r cenadwr (:-apostol) yn vwy na’r hwn a’i danvonawdd ef..(Testament Newydd 1567).

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy

CRISTIONOGAETH YNG NGHYMRU

CYNNWYS:

Rhufeiniaid a Saint
Penllanw’r Oesoedd Canol
Y Diwygiad Protestannaidd
Y Piwritaniaid
Y Diwygiad Efengylaidd
Medi Cynhaeaf y Diwygiad
O Ddiwygiad i Ddiwygiad
Her yr Hydref

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy

 

PWRPAS ADDOLI

Bydd y Cwrs hwn yn trafod dulliau a chyfryngau addoliad, ac y mae’n briodol i ni holi ar y cychwyn felly beth yw diben a phwrpas addoli Cristionogol?


Pe bai’n rhaid disgrifio’r pwrpas hwnnw o fewn gofod un frawddeg fer, gellid ddweud mai:
“PWRPAS ADDOLI YW GOGONEDDU DUW”

Sef cynnal cymdeithas ysbrydol ddiolchgar â’r Duw Tragwyddol sydd wedi creu’r nefoedd a’r ddaear (Gen 1:1), creu’r ddynoliaeth (Gen 1:17), sy’n gwaredu ei bobl (Eseia 52: 9-10), sy’n gwneud cyfamod â nhw (Deut 29: 12-15; Jeremeia 31: 31-34), ac sy’n cynnig gwynfyd i’w bobl (Math 5: 3-12; 1 Pedr 1: 3-5), a’r Duw sy’n dal i lefaru wrth ei bobl (Salm 95: 7b). Yn wir y mae adnodau 6 a 7 yn Salm 95 yn crynhoi pwrpas addoli i’r dim, ac yn adnodau addas iawn i’w llefaru ar ddechrau pob oedfa addoli.

“Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau gerbron yr Arglwydd a’n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau’n bobl iddo a defaid ei borfa; heddiw cewch wybod ei rym, os gwrandewch ar ei lais”.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy

 

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

[t] 01248 372500

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin,
SA31 1PZ

[t] 01267 229167, 01559 370936
[e] aled@colegyrannibynwyr.cymru


>>> mwy

Facebook yma'n fuan ...

 

 

 

Lleoliad a Chyfarwyddiadau